شستا

بروز رسانی: ساعت 15


رشد نسبت به کف 1 ماه 7%


فاصله تا سقف 1 ماه7%

حقیقی

قدرت خریدار به فروشنده 42%

روز قبل 42%

حقوقی

قدرت خریدار به فروشنده 95%

روز قبل 49%

حجم معاملات به میانگین

حجم معاملات 99%

روز قبل 86%